icon Hakk?m?zda

image

NBG Bili?im Teknolojileri mü?teri taleplerine odaklanm?? hizmet anlay??? ile kurumsal bili?im teknolojileri alan?nda faaliyetlerini 2000 y?l?ndan bu yana ba?ar? ile devam ettirmektedir. NBG Bili?im Teknolojileri, sanalla?t?rma ve konsolidasyon, bulut bili?im, sistem entegrasyon ve altyap? yönetimi, bilgi teknolojileri alan?nda dan??manl?k, çözüm ve destek sa?lama, felaket kurtarma, i? süreklili?i ve güvenlik hizmetlerini, konusunda uzman ve deneyimli kadrosu ile mükemmellik anlay??? içerisinde kurumsal mü?terilere sunmaktad?r. NBG Bili?im'in sektöründe en iyilerden biri olmas?n?n nedeni ise, y?llar?n vermi? oldu?u bilgi, birikim ve tecrübe ile mü?terilerinin ihtiyaç duydu?u ürünlerin kullan?m alanlar?n? bilmesi, ürün ve hizmetleri bu ihtiyaçlar do?rultusunda birbirine entegre ederek mü?terilerine özel çözümler sunmas?d?r.

KAL?TE

- Mü?terilerimize optimum çözümler sunarak, tatminlerini daima en üst seviyede tutmak
- Çal??anlar?m?za yüksek motivasyon ve i? tatmini sa?layarak, verimliliklerini maksimum düzeyde tutmak
- Daima güvenilir bir firma olmak için mü?teri odakl? çal??ma anlay???ndan ve hizmet kalitesinden ödün vermemek
- E?itim, sertifikasyon ve uzmanla?maya öncelik vermek
- Sürekli iyile?tirme yakla??m?n? benimseyerek sektöründe en ba?ar?l? firma olmak
- Mü?terilere, çal??anlara ve çevreye olan duyarl?l??? ile örnek bir kurulu? olmak

M?SYON

Kurumsal kimli?imizin önceli?i müsteri memnuniyetini ve ihtiyaçlar?n? en k?sa zamanda kar??lamakt?r. Bu ihtiyaçlar? kar??larken mü?terilerle sa?l?kl? dialog kurup kaliteli hizmet, yüksek performans, i?te verimlilik ve güvenilirli?i ön planda tutmaktay?z.

V?ZYON

De?i?en ve geli?en teknoloji dünyas?nda "Kalitede Süreklilik", "Üretkenlik", "Özgün Fikirler", "Uzun Vadeli Mü?teri ?li?kileri", "Uygun Fiyat", "Kar??l?kl? Güven" ve "Dürüstlük" vizyonumuzu olu?turan temel ilke ve vazgeçilmeyecek de?erlerimizdir. Bu de?erlere ba?l? kalarak verdi?imiz bütün hizmetlerimizde Türkiye' de en iyi olmak, en uygun ve en iyi çözümleri sunarak yerli ve yabanc? ?irketlere yeni, güçlü imajlar ve markalar yaratarak daimi üstünlükler sa?lamakt?r..